1. Cookie- en privacyverklaring Itemlost

1. Inleiding

Bij het gebruik van de diensten van Itemlost en de gebruiker van de diensten van Itemlost (hierna “Itemlost”) kan door Itemlost en/of door derden, informatie over uw gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld. Itemlost vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Itemlost houdt zich daarbij aan alle relevante wet- en regelgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

2. Verwerkte persoonsgegevens en verantwoordelijke

Wanneer u een sticker van ons bestelt, gebruikmaakt van onze digitale diensten, contact opneemt met Itemlost of anderszins gebruik maakt van de diensten van Itemlost, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Itemlost. In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Itemlost, kan Itemlost aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van Itemlost. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • Gegevens betreffende het gebruik van de dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;
  • Gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van social media als u verbinding maakt met onze diensten via een zodanige social media website.

3. Doeleinden gegevensverwerking

Itemlost verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
  • als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
  • u gerichte advertenties te tonen of te doen toekomen (door het verkopen van advertentieruimte aan derden of mailing door derden); zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond of aan u worden toegestuurd van een product waarvan Itemlost op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft.
  • Verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en uw gebruik van ons product, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw gebruik dan wel uw interesses;
  • Uitvoeren van marktonderzoek en het samenstellen van managementinformatie ter verbetering van haar service;
  • Te voldoen aan de op Itemlost van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

U geeft expliciet en onvoorwaardelijk toestemming om uw gegevens voor deze doeleinden te gebruiken.

4. Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet zonder toestemming verstrekt aan derden, behoudens het navolgende. U geeft hierbij expliciet toestemming voor het gebruik, verwerken en verstrekken van uw gegevens aan de partij waarvan u diensten afneemt. Dit kan onder meer blijken uit de website waarop u akkoord geeft om de diensten af te nemen. Uw gegevens kunnen daarnaast zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Itemlost worden ingeschakeld bij de uitvoering van de dienstverlening en voor de doeleinden als genoemd onder 3. Daarnaast is het mogelijk dat Itemlost verplicht is om bepaalde gegevens te verstrekken aan derden op grond van wet- en regelgeving. In dergelijke gevallen zullen uw gegevens onder strikte voorwaarden worden verstrekt waarbij steeds rekening zal worden gehouden met uw belangen. Wij eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij dat doen.

5. Beveiliging gegevens

Itemlost B.V. respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. itemlost B.V. heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Wanneer wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Itemlost B.V. spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passend technische en organisatorische maatregelen. Itemlost is niet verantwoordelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Itemlost.

6. Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Itemlost zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. U kunt ook bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende producten en diensten van Itemlost of gerichte aanbiedingen via telefoon of e-mail. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

7. Cookies

Bij het gebruik van de dienst van Itemlost kan door Itemlost en/of derden informatie over uw gebruik worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Door gebruik te maken van cookies kunnen wij uw gebruik van onze site analyseren en met de verkregen kennis de kwaliteit van onze website voor u verbeteren. Met de hulp van cookies kunnen wij bijvoorbeeld ook aanbiedingen maken op basis van uw interesses en het delen van uw ervaringen via social media makkelijker maken.

8. Overdracht van onderneming of overdracht van diensten

Indien Itemlost B.V. wordt overgenomen of indien een derde de dienst of de uitvoering van daarvan van Itemlost B.V. overneemt, worden uw persoonsgegevens overgedragen aan die derde.

9. Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is. Zo zullen wij de gegevens zolang bewaren als nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Het kan zo zijn dat uw persoonsgegevens langer moeten worden bewaard op grond van de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en het bewaarbeleid van Itemlost.

Recht op toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens

Itemlost verzamelt en verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens. U hebt toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt deze verwijderen. U hebt veel keuzes ten aanzien van de manier waarop uw gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld.

Itemlost biedt veel keuzes ten aanzien van het verzamelen, gebruiken en delen van uw gegevens, zoals het verwijderen of corrigeren van gegevens die u hebt opgenomen in uw profiel. Itemlost biedt instellingen om uw persoonlijke gegevens waarover we beschikken te beheren.

Voor persoonlijke gegevens die we over u hebben:
Gegevens verwijderen: u kunt ons vragen al uw persoonlijke gegevens of slechts bepaalde gegevens te wissen of te verwijderen.
Gegevens wijzigen of corrigeren: u kunt sommige van uw persoonlijke gegevens wijzigen via uw account. Ook kunt u ons in bepaalde gevallen (als er iets onjuist is) vragen om uw gegevens te wijzigen, bijwerken of herstellen.
Bezwaar maken, of het gebruik van gegevens beperken of verbieden: u kunt ons vragen om het gebruik van al uw of sommige persoonlijke gegevens te stoppen (zoals wanneer we geen juridisch recht hebben om deze te gebruiken) of het gebruik te beperken (wanneer uw persoonlijke gegevens onnauwkeurig zijn of onrechtmatig worden bewaard).
Recht op toegang en/of meenemen van uw gegevens: u kunt ons vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens.

Vragen over wijzigen, corrigeren, verwijderen of beperken van gegevens kunnen hier achtergelaten worden: info@Itemlost.com